4. VÝSADKOVÁ ROTA (Aktivních záloh) - 43vpr

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

4. VÝSADKOVÁ ROTA (Aktivních záloh)

AKTIVNÍ ZÁLOHY


K 3. červenci roku 2016 dojde k vytvoření záložní jednotky 43. výsadkového praporu, a to pod jménem 4. výsadková rota (AZ).

Nejbližší výběrové řízení ke 4. vr (AZ) se bude konat: 24. - 25.3.2018, 14. - 15.7.2018

Určení 4. vr (AZ)
Využití jednotky ve prospěch 43. výsadkového praporu spadá do dvou skupin - úloha posilová a úloha doplňovací. Posilovou úlohou se rozumí schopnost 4. vr (AZ) tak, jak lze z jejího názvu předpokládat – jako organické výsadkové roty v sestavě 43. výsadkového praporu. Doplňovací úlohou se rozumí využití výsadkářů 4. vr (AZ) jako individuálních náhrad za chybějící výsadkáře ostatních rot 43. vpr. Do této kategorie spadá i využití výsadkářů 4. vr (AZ) v zahraničních misích (jenž však podléhá výslovnému souhlasu záložních výsadkářů), se kterým se uvažuje výhradně v kategorii individuálních náhrad.

Úkoly 4. vr (AZ)
4. výsadková rota (AZ), 43. výsadkového praporu je předurčena k plnění zejména 5 doktrinálních úkolů. Jsou jimi:
1. Léčky
2. Přepady

3. Operace vyhledej a znič
4. Výsadkové operace
5. Operace na ovládnutí

Plnění těchto úkolů se očekává jak samostatně (léčky, přepady a operace vyhledej a znič), tak v sestavě a v úzké součinnosti s ostatními rotami 43. vpr (výsadkové operace a operace na ovládnutí).

Výcvik 4. vr (AZ)
Výcvikový rok výsadkářů 4. vr (AZ) se sestává z 3-4 týdnů výcviku ročně. Výcvik je zpravidla rozčleněn na týdenní výcvikové bloky, které se odehrávají jak v posádce Chrudim, tak ve vojenských újezdech. První tři roky je důraz položen na zvládnutí problematiky střelecké přípravy, taktické přípravy a zdravotní přípravy. Zvládnutí tělesné přípravy se od příslušníků 4. vr (AZ) očekává v jejich volném čase. Od čtvrtého roku výcviku výsadkáře 4. vr (AZ) vystupuje do popředí zvládnutí úkolů výsadkové přípravy, jako je vysazení padákovým výsadkem, vysazením z nízkého průletu, slaněním z vrtulníku a v neposlední řadě přistávacím výsadkem.
Výcvik je výsadkářům 4. vr (AZ) kompenzován částkou 18.000 Kč ročně. Dále pak za každý den výcviku příslušníku 4. vr (AZ) náleží plat ve výši jako profesionálnímu vojáku na jeho pozici. Zaměstnavatel (v případě, že je záložník živnostník, tak přímo jemu) je za účast záložníka na cvičení navíc finančně kompenzován poměrnou částí ve výši 2/3 průměrného měsíčního platu v ČR (v případě plánovaného cvičení) či poměrnou částí celého průměrného měsíčního platu ČR (v případě neplánovaného cvičení či nasazení).

Struktura 4. vr (AZ)
Struktura 4. výsadkové roty (AZ),

43. výsadkového praporu plně vychází se struktury pravidelných výsadkových rot. To je dáno potřebou plnit obdobné úkoly jako ostatní výsadkové roty. Rozdíly oproti pravidelné výsadkové rotě spočívají zejména v přítomnosti jedné výsadkové čety ve struktuře navíc a posílené sestavě čety zbraní. Záložní část 43. vpr se však nesestává výhradně z bojové části, 4. vr (AZ), ale i záložních příslušníků štábu Praporu. Ti jsou přítomni ve většině oddělení štábu 43. vpr.

Výběrové řízení 4. vr (AZ)
Výběrové řízení ke 4. výsadkové rotě (AZ), 43. výsadkového praporu, kategorie "Z", plně vychází z výběrového řízení k profesionální části praporu. Kritéria přijetí vychází z kritérií přijetí pro profesionály v kategorii "B" - zabezpečovací část Praporu. A to jak v úvodním atletickém přezkoušení, které plní zcela dle kritérií kategorie "B". Pro službu přímo na bojové části 4. ve (AZ) musí k tomu prokázat schopnost zvládnout 5 přítahů na hrazdě, bez ohledu na zvolené souborné silové cvičení. Pro službu jako záložník štábu Praporu není požadováno.
Výběrové řízení se sestává ze dvou víkendových dnů, ve kterém uchazeči musí prokázat fyzickou zdatnost, mentální odolnost a týmový duch. Uchazeči na důstojnické pozice v průběhu výběrového řízení plní navíc další úkoly testující jejich předpoklady k vedení lidí. Bývalí příslušníci 43. výsadkového praporu, kteří službu v profesionální části Praporu ukončili před méně než 7 lety, neplní výběrové řízení v celém rozsahu, ale jen v rozsahu úvodního atletického přezkoušení.


Podmínky účasti na výběrovém řízení:
1. věk nad 18 let
2. trestní bezúhonnost
3. potvrzení od praktického lékaře o schopnosti vykonat výběrové řízení
Postup přihlášení se na výběrové řízení:
1. zaslat dotaz na adresu
praporu, az@43vpr.cz, ohledně účasti na výběrovém řízení ke 4. výsadkové rotě (AZ)
2. odeslat zpět zaslaný vyplněný formulář přihlášky
3. obstarat si potvrzení od praktického lékaře o schopnosti vykonat výběrové řízení
4. dostavit se na termín výběrového řízení ke 4. vr (AZ)

Teprve po vykonání výběrového řízení uchazeč o službu u 4. vr (AZ) vykoná nezbytné úkony na Krajském vojenském velitelství, Ústřední vojenské nemocnici a absolvuje základní výcvik formou Kurzu základní přípravy v Vojenské akademii ve Vyškově.

Vhodní uchazeči 4. vr (AZ)
Požadované demografické složení, vzhledem k plněným úkolů, je následující:
1. 1/3 uchazečů z bývalých příslušníků 43. výsadkového praporu
2. 1/3 uchazečů od jiných jednotek Aktivní zálohy Armády České republiky
3. 1/3 uchazečů přímo z civiního sektoru bez jakékoliv předchozí vojenské zkušenosti

Výběrové řízení
Jako jediný bojový prapor
v AČR pořádá 43. výsadkový prapor výběrové řízení pro uchazeče o službu na tomto útvaru. Zájemci o službu u praporu musí projít náročným třídenním sítem disciplín, které každého uchazeče vystaví fyzickému i psychickému stresu. Do výběrového řízení se může přihlásit každý příslušník AČR bez ohledu na délku služby, a to ve dvou kategoriích. Kategorie "A" je určena pro uchazeče o službu u bojové části Praporu. Kategorie "B" je oproti tomu pro uchazeče o službu u dvou rot bojového zabezpečení nebo na štábu. Kategorie "Z" je určena pro záložní příslušníky Praporu, tedy 4. výsadkové roty (AZ) - viz oddíl 4. vr (AZ).


 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky